Audit testrapport

Resultaten van de audit uitgevoerd door WCAG.nl, Niek Derksen.

Gegevens

 • Evaluatierapport voor Gemeente Sluis (https://www.gemeentesluis.nl)
 • M. Goeman-Harkema, Gemeente Sluis
 • 18 september 2020
 • WCAG 2.1 AA
 • Eenmeting

Samenvatting

Dit audit testrapport beschrijft in welke mate de website van Gemeente Sluis voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd en volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 18 september 2020.Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1. Op dit moment voldoet de website aan 47 van de 50 succescriteria. Op de website zijn grote stappen gezet. Bijna alle gevonden fouten uit de nulmeting zijn verholpen. In PDF's uit de steekproef is nog onvoldoende rekening gehouden met toegankelijkheid. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van de gevonden problemen.

Multimediabestanden en kantoorbestandsformaten vallen nog binnen de uitzonderingen. Multimediabestanden die vanaf 23 september 2020 op de website wordt geplaatst moet wel toegankelijk zijn. Voor kantoorbestandsformaten (zoals PDF) geldt dat de bestanden die vanaf 23 september 2018 op de website zijn geplaatst, vanaf 23 september 2020 toegankelijk moeten zijn. Wel wordt aangeraden om PDF's en alle filmpjes toegankelijk te maken.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

 • Publieke website van Gemeente Sluis
  • Alle pagina's op https://www.gemeentesluis.nl/ (URI-basis)
 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/)
 • Evaluatie uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/)
 • Google Chrome, Mozilla Firefox met NVDA, Apple Safari met VoiceOver, Microsoft Edge
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • SVG

Overzicht

Resultaten voor 2.1 AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 8/9 10/11
2. Bedienbaar 14/14 3/3
3. Begrijpelijk 5/5 4/5
4. Robuust 2/2 1/1
Totaal 29/30 18/20

Uitgebreide rapportage

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen
Hoe te voldoen aan niet-tekstuele content

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.1.1
Afvalkalender (PDF)

De afbeeldingen in het bestand hebben geen tekstueel alternatief.

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

Het logo in het bestand heeft geen tekstueel alternatief.

Openbare kennisgeving (PDF)

Het logo in het bestand heeft geen tekstueel alternatief.


Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) begrijpen
Hoe te voldoen aan louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) begrijpen
Hoe te voldoen aan ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) begrijpen
Hoe te voldoen aan audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) begrijpen
Hoe te voldoen aan ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Audiodescriptie (vooraf opgenomen) begrijpen
Hoe te voldoen aan audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Info en relaties begrijpen
Hoe te voldoen aan info en relaties

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.3.1
Afvalkalender (PDF)

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als koppen.

Tabellen in het document zijn niet gemarkeerd als tabellen.

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als koppen.

Tabellen in het document zijn niet gemarkeerd als tabellen.

Het formulier is niet gecodeerd voor interactie.

Openbare kennisgeving (PDF)

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als koppen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Betekenisvolle volgorde begrijpen
Hoe te voldoen aan betekenisvolle volgorde

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.2

De inhoud van de pagina wordt niet op een logische en intuïtieve volgorde getoond. De banner 'vrz-live-incident' met 'Zeeuwse maatregelen coronavirus' staat onderaan in de code maar bovenaan op de pagina. Hierdoor klopt de leesvolgorde, en de tabvolgorde, niet.

Afvalkalender (PDF)

De leesvolgorde van het bestand is niet correct.

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

De leesvolgorde van het bestand is niet correct.

Openbare kennisgeving (PDF)

De leesvolgorde van het bestand is niet correct.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Zintuiglijke eigenschappen begrijpen
Hoe te voldoen aan zintuiglijke eigenschappen

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Weergavestand begrijpen
Hoe te voldoen aan weergavestand

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Identificeer het doel van de input begrijpen
Hoe te voldoen aan identificeer het doel van de input

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.5
Stel uw vraag (formulier)

Er wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam en e-mailadres.
Het W3C heeft een lijst met 53 doelen van invoer die onder dit succescriterium vallen: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes


Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Gebruik van kleur begrijpen
Hoe te voldoen aan gebruik van kleur

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.4.1
Afvalkalender (PDF)

Er wordt alleen gebruik gemaakt van kleur om informatie over te dragen. Dit is te zien in de legenda van het jaaroverzicht.


1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Geluidsbediening begrijpen
Hoe te voldoen aan geluidsbediening

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Contrast (minimum) begrijpen
Hoe te voldoen aan contrast (minimum)

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 1.4.3
Afvalkalender (PDF)

Het document heeft op meerdere punten onvoldoende contrast.
Blauw op wit en wit op blauw. Contrastverhouding van 4,4:1 gemeten (#247FB5 op #FFFFFF).

Lichtblauw op wit. Contrastverhouding van 3,3:1 gemeten (#5C93C2 op #FFFFFF).

Oranje op wit en wit op oranje. Contrastverhouding van 3,4:1 gemeten (#E26729 op #FFFFFF).


1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Herschalen van tekst begrijpen
Hoe te voldoen aan herschalen van tekst

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Afbeeldingen van tekst begrijpen
Hoe te voldoen aan afbeeldingen van tekst

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Reflow begrijpen
Hoe te voldoen aan reflow

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Contrast van niet-tekstuele content begrijpen
Hoe te voldoen aan contrast van niet-tekstuele content

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Tekstafstand begrijpen
Hoe te voldoen aan tekstafstand

Resultaat van de sample:
Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Content bij hover of focus begrijpen
Hoe te voldoen aan content bij hover of focus

Resultaat van de sample:
Voldoende


Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Toetsenbord begrijpen
Hoe te voldoen aan toetsenbord

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Geen toetsenbordval begrijpen
Hoe te voldoen aan geen toetsenbordval

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Enkel teken sneltoetsen begrijpen
Hoe te voldoen aan enkel teken sneltoetsen

Resultaat van de sample:
Voldoende


Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Timing aanpasbaar begrijpen
Hoe te voldoen aan timing aanpasbaar

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen
Hoe te voldoen aan pauzeren, stoppen, verbergen

Resultaat van de sample:
Voldoende


Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen
Hoe te voldoen aan drie flitsen of beneden drempelwaarde

Resultaat van de sample:
Voldoende


Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Blokken omzeilen begrijpen
Hoe te voldoen aan blokken omzeilen

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Paginatitel begrijpen
Hoe te voldoen aan paginatitel

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 2.4.2
Collegebesluiten 2 juni (PDF)

Het bestand heeft geen titel.

Afvalkalender (PDF)

De titel van het bestand beschrijft onvoldoende de inhoud ('[19-481] Afvalkalenders Sluis 2020.indd').

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

De titel van het bestand beschrijft onvoldoende de inhoud ('Microsoft Word - F-GPK aanvraagformulier 2020.doc').

Openbare kennisgeving (PDF)

Het document heeft geen titel.


2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Focus volgorde begrijpen
Hoe te voldoen aan focus volgorde

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Linkdoel (in context) begrijpen
Hoe te voldoen aan linkdoel (in context)

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Meerdere manieren begrijpen
Hoe te voldoen aan meerdere manieren

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Koppen en labels begrijpen
Hoe te voldoen aan koppen en labels

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Focus zichtbaar begrijpen
Hoe te voldoen aan focus zichtbaar

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 2.4.7

De toetsenbordfocus is op veel plekken niet volledig zichtbaar maar deze is voldoende zichtbaar.


Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Aanwijzergebaren begrijpen
Hoe te voldoen aan aanwijzergebaren

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Aanwijzerannulering begrijpen
Hoe te voldoen aan aanwijzerannulering

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Label in naam begrijpen
Hoe te voldoen aan label in naam

Resultaat van de sample:
Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Bewegingsactivering begrijpen
Hoe te voldoen aan bewegingsactivering

Resultaat van de sample:
Niet van toepassing


Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Taal van de pagina begrijpen
Hoe te voldoen aan taal van de pagina

Resultaat van de sample:
Voldoende

Bevindingen voor 3.1.1
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF)

De taal van het bestand is niet ingesteld.


3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Taal van onderdelen begrijpen
Hoe te voldoen aan taal van onderdelen

Resultaat van de sample:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.2

De banner 'vrz-live-incident' met 'Zeeuwse maatregelen coronavirus' heeft Duitse en Engelse tekst die niet als zodanig zijn aangemerkt. Geef in de code aan als een gedeelte van de tekst in een andere dan de standaard taal is geschreven, zodat het herkend kan worden door hulptechnologieën.


Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Bij focus begrijpen
Hoe te voldoen aan bij focus

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Bij input begrijpen
Hoe te voldoen aan bij input

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Consistente navigatie begrijpen
Hoe te voldoen aan consistente navigatie

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Consistente identificatie begrijpen
Hoe te voldoen aan consistente identificatie

Resultaat van de sample:
Voldoende


Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Fout identificatie begrijpen
Hoe te voldoen aan fout identificatie

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Labels of instructies begrijpen
Hoe te voldoen aan labels of instructies

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Foutsuggestie begrijpen
Hoe te voldoen aan foutsuggestie

Resultaat van de sample:
Voldoende


3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) begrijpen
Hoe te voldoen aan foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Resultaat van de sample:
Voldoende


Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Parsen begrijpen
Hoe te voldoen aan parsen

Resultaat van de sample:
Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Naam, rol, waarde begrijpen
Hoe te voldoen aan naam, rol, waarde

Resultaat van de sample:
Voldoende


4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Statusberichten begrijpen
Hoe te voldoen aan statusberichten

Resultaat van de sample:
Voldoende


Sample met getoetste pagina's

Onderbouwing van de evaluatie

Voor deze toetsing zijn de volgende webbrowsers gebruikt:

 • Google Chrome (versie 85)
 • Mozilla Firefox (versie 80)
 • Microsoft Edge (versie 85)
 • Apple Safari (versie 13.1.2)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van The W3C Markup Validation Service, Colour Contrast Analyser (CCA), NVDA, Adobe Acrobat Pro DC en VoiceOver voorleessoftware.

Informatie over WCAG 2.1