Wet- en regelgeving

Nederlandse wet- en regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid.

Tijdelijk besluit

Digitale toegankelijkheid is wettelijk verplicht voor Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector. Het is verplicht om te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA. Vanaf 5 oktober 2023 wordt WCAG 2.2 A en AA aanbevolen.

Het is voor de overheid al sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op de volgende datums moet hieraan worden voldaan:

 • Op 23 september 2019 voor websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018;
 • Op 23 september 2020 voor websites die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018;
 • Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.

Het is ook verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen. Voor de onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring zijn onderzoeksresultaten nodig, een onderzoeksrapport is daarvoor een goed hulpmiddel.

 • Overheidsinstanties horen toegankelijk te zijn. Je voldoet aan de verplichting door:

  • het toepassen van de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 op niveau A en AA;
  • het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring op de website.

  De verplichting geldt voor websites, apps, en intranetten en extranetten die live gaan of ingrijpend worden aangepast.

 • Toegankelijkheid is verplicht voor:

  1. Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties. Dit omvat alle Nederlandse overheden (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen).
  2. publiekrechtelijke instellingen, deze zijn gedefinieerd als een instelling:
   1. die is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard;
   2. die rechtspersoonlijkheid bezit;
   3. en die:
    1. merendeels door de staat, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen instellingen worden gefinancierd;
    2. of hun beheer onder toezicht van deze instanties of lichamen staat;
    3. of zij een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan hebben waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen;

  De volgende (soorten) organisaties vallen niet onder de wettelijke verplichting:

  • NGO´s, zolang zij geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties;
  • Geprivatiseerde of private sectoren als vervoer, gas, water en post;
  • De gezondheidszorg;
  • Kinderdagverblijven, crèches en scholen, behalve als het gaat om essentiële administratieve onlinefuncties (bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanmelden van een leerling).
 • Op de volgende datums moet hieraan worden voldaan:

  1. Op 23 september 2019 voor websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018;
  2. Op 23 september 2020 voor websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018;
  3. Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.

Wet gelijke behandeling

Daarnaast bestaat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Deze wet is aangepast naar aanleiding van het VN-verdrag handicap en is op 1 januari 2017 in werking getreden. Het verplicht de overheid én het bedrijfsleven om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Mensen die tegen een probleem met toegankelijkheid aanlopen kunnen een beroep doen op deze wet om aanpassingen te eisen.