Privacyverklaring

Deze website is eigendom van VoorMeerWaarde B.V. en wordt beheerd door WCAG.nl.

WCAG.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. WCAG.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@wcag.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail. (Hierbij kan worden gedacht aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service of de afwikkeling van een klacht;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van WCAG.nl.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan WCAG.nl daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wij niet met u in contact kunnen treden.

Tevens zal WCAG.nl persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan WCAG.nl een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal WCAG.nl hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen

U kunt te allen tijde aangeven dat u wilt dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@wcag.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is WCAG.nl hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot deze privacyverklaring aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden wel door meerdere partijen verwerkt. WCAG.nl werkt alleen samen met een hostingpartij. Tussen VoorMeerWaarde B.V. en deze partij wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door VoorMeerWaarde B.V. worden toegezien op de naleving daarvan.

WCAG.nl schakelt ook derden zoals Google Analytics en Hotjar in voor het analyseren van gegevens over uw websitegebruik.

Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Hotjar is geregistreerd binnen de Europese Unie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat WCAG.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is WCAG.nl vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door WCAG.nl geëxploiteerde website, https://wcag.nl/, en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt WCAG.nl geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

WCAG.nl is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. WCAG.nl is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Hoe toegankelijk is uw website?